Tarihçe

PAZARYERİ'NİN ADI

Pazaryeri, Bilecik Bozüyük ve Bursa’nın ilçesi İnegöl üçgeninin tam ortasında yer alan şirin bir ilçesidir. Adını Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin oğlu Yahşi Pazarlı Bey’den alan Pazaryeri, kuruluşunun yanı sıra kurtuluş savaşında işgalci kuvvetlere karşı çetin mücadelelerin yaşandığı, Pazaryeri halkının topyekûn savaştığı nadide özel topraklardır. Pazaryeri'nin tarihi çok eskilere dayanmaktadır. İlkçağlarda "Bithynia" denilen bugün Bursa, Bilecik, Kocaeli topraklarını kapsayan bölgenin güney batı bölümünde yer alıyordu. Roma döneminde Anadolu'nun içinden gelip Bursa'ya giden Roma yolu Pazaryeri'nden geçerdi. Bu yolun geçtiği yerler halen yöre halkı tarafından "Bağdat Yolu" veya "İpek Yolu" olarak bilinir.

BİZANS DÖNEMİNDE PAZARYERİ

Bizans döneminde, Pazaryeri " Bithynia Themakion" bölgesinde "Armeno Kastron’’ adlı yerleşim birimiydi. Bu ismin anlamı "Ermeni Kalesi"dir. Fakat bu bölgede Ermeniler yaşamamıştır. "Armeno" ismi Ahı dağlarının antik ismidir. Bu isim Anadolu'nun yaklaşık M.Ö. 3000-2000 yılları arasında yaşamış "Luvi" halkının konuştuğu dilde "Aytanrısı Ülkesi"dir. Bizanslılar bu dağların geçit bölgelerine haberleşme ve gözetleme kuleleri yaptığı için bu ismi vermişlerdir.

 

OSMANLI'DA PAZARYERİ 

Kayı aşireti Söğüt'e yerleştikten sonra Ertuğrul Gazi'ye yaylak olarak verilen Domaniç yaylasına giden en kısa yol Pazaryeri'nden geçmekte idi. Osman Bey, Osmanlı devletini kurduktan sonra İnegöl'e ve verimli ovalara ulaşmak ve fethetmek amacı ile batıya yöneldi. "Ermeni Derbendi" denilen bugünkü Pazaryeri'nin civarından geçen yolu kullandı. Bu isim Osmanlılar tarafından Ahı dağında verilen "Ermenek" isminden geldiği sanılır. Osman Bey buraları fethettikten sonra III. oğlu olan Yahşi Pazarlu Bey'e iskân ve idare etmesi amacıyla Pazaryerini ve havalisini verdi. Bu bölgenin ismini Yahşi Pazarlu Bey kendi adını taşıyan "Pazarlucuk" ismi ile değiştirdi. Bu isim zamanla "Pazarcık"a dönüştü.

Osmanlılar döneminde önemli ticaret ve askeri yolların üzerinde olduğu için Avrupalı seyyahlar Anadolu'ya giderlerken Pazaryeri'nden geçerlerdi. Ünlü Avusturya'lı seyyah Hans Dernswam 1553-1555 yılları arasında Anadolu'ya yaptığı seyahat sırasında Pazaryeri'nden geçmiştir. Bunları şöyle anlatır: "... Pazargik'te bir mescit var. Burada yalnız Türk'ler oturuyor. Rum yok. Sağ tarafta yol kenarında büyük bir kervansaray gördük. Kervansarayın içinde orta kısmında 12 tane meşe direk var. Bu direkler taşlar üzerinde oturtulmuş. Bütün binayı taşıyorlar. 20 baca saydım. Kervansaray herkese açık. İçinde 150-200 at barınabilir... Pazargik (Pazarcık) sakin iki tarafı dağlarla çevrili güzel bir yer. Bu arada üzüm yetişmiyor.’’

 

KURTULUŞ MÜCADELESİNDE PAZARYERİ

Kurtuluş Savaşı zamanında Pazaryeri üç kez Yunan işgaline uğramış ve yıkılmıştır. 5 Eylül 1922 tarihinde çetin mücadeleler ve kanlı çarpışmalar sonucunda Pazaryeri düşman işgalinden kurtulmuştur. Tarihimizde, Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna ev sahipliği yapmış, kurtuluş mücadelesinde de büyük tarihi gelişmelerin yaşandığı Bilecik gibi Pazaryeri ilçesi de yine kurtuluş mücadelesinde önemli ve stratejik bir konumda yer alarak, gerek ulaşımda gerek, diğer konularda kurtuluş mücadelesinin birçok safhasında önemli rol oynamıştır.

Pazaryeri 19. yy'ın sonlarına kadar Hüdavendigar (Bursa) livasına (vilayet) bağlı bir nahiye idi. 1852'de (H.1301) Pazarcık adı ile Ertuğrul (Bilecik) livası merkez kazasına bağlı nahiye merkezi oldu. Pazarcık 1953 yılında Pazaryeri ismi ile ilçe merkezi oldu. Rumeli'den Kafkaslardan gelen göçmenlerin ve Yörüklerin buralara iskan edilmesiyle Pazaryeri'nin nüfusu artmış.

 

Yerleşim sırasıyla aşağıda gösterilen  şekilde olmuştur.

 • Doğanlar Mahallesi
 • Dereboğaz  Mahallesi
 • Çarşı Mahallesi
 • Yeni Mahalle
 • Yüzbaşı Mahallesi
 • Beşikli Mahallesi

 

                       2015  Yılı  nüfus  sayımına  göre  İlçe  nüfusu  6.617  kişidir.         

 

 

BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ

                                          

Hacı Ali Hasan Bey (ÇAKAL)     

01.01.1918 - 01.11.1922

Molla Mustafa Bey (HEKİMOĞLU)        

01.01.1922 - 01.11.1926

Ali Rağmi Bey (GÖKSEL)                     

01.11.1926 - 01.11.1930

Hacı Beylerin Mustafa Bey (ÖZBAY)    

01.11.1930 - 01.11.1934

Recep CEYLAN                                     

01.11.1934 - 05.11.1942

Hüseyin DEMİREL                                 

05.11.1942 - 01.06.1946

Recep CEYLAN                                     

01.06.1946 - 09.09.1950  

Kemal GÜMÜŞ                                     

09.09.1950 - 01.06.1960

Kemal  GÜMÜŞ                                     

16.12.1963 - 01.06.1968 

Mehmet   UĞURLU                                

01.06.1968 - 10.12.1973

İsmail  KIRDA                                         

10.12.1973 - 13.12.1977   

Mehmet  KÜÇÜK                                   

14.12.1977 - 08.11.1979

İsmail  KIRDA                                         

08.11.1979  - 12.09.1980

Nuri  ÇELİK                                             

23.09.1980 - 13.04.1982

Ahmet  OĞUZ                                         

13.04.1982 - 11.04.1983

Ömer  KALYONCU                                 

11.04.1983 - 03.02.1984

Zeki  CEYLAN                                         

03.02.1984 - 26.03.1984

Ahmet  OĞUZ                                          

26.03.1984 - 26.03.1989

Hikmet  ÖZTÜRK                                     

26.03.1989 - 27.03.1994

Kadir  METE                                             

28.03.1994 - 28.03.2004

Hikmet  ÖZTÜRK                                     

30.03.2004 - 30 .03.2009

Muzaffer YALÇIN                                      

31.03.2009 - 31.03.2019

Zekiye TEKİN                                           

01.04.2019 -

 

 

BELEDİYE TEŞKİLATININ KURULUŞU

           Belediye  Teşkilatı  1918  yılında  kurulmuş  olup, evveliyatı  bilinmemektedir.

 

Görevleri :

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

 

 • İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
 • Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.
 • Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.
 • Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
 • Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.
 • Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı Belediye sınırlarını kapsar.
 • Belediye Meclisinin kararı ile mücavir alanlara da Belediye hizmetleri götürülebilir.
 • 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

 

Teşkilat   Yapısı :

Belediye   teşkilatı  ;

Yazı  İşleri  ,   Mali  Hizmetler ,  Fen  İşleri   ve  Zabıta  birimlerinden  oluşur .  

 

MİSYONUMUZ

Belediyeler  halkın yerel mahiyette medeni ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamakla görevli kurumlar olarak tanımlamakta ise de, Belediyelerin ne yetkileri, ne de kaynakları kendini yönetmeye yeterli değildir. Buna rağmen belediyemizi disiplinli bütçe kontrolü ve lüksten uzak tasarruf ilkeleri ile ilçede en iyi hizmeti vermek için çaba sarf etmekteyiz. Gerek bütçede gerekse yönetimde Yasalar çerçevesinde oturtulan disiplinli sistem ile hizmetler halkımızın ayağına götürülmekte ve bu hizmetler yapılırken kişilerin çıkara dayalı istekleri değil toplumun yararlanacağı hizmetler yürütülmektedir. Yapılan hizmetlerde Hükümetimizde yer alan değerli büyüklerimizin  katkısı büyüktür. halkımızın desteği , meclis üyelerimiz ve personellerimizin fedakâr çabaları ile güzel ilçemiz Pazaryeri hak ettiği hizmetlere kavuşturulmaktadır.

 

VİZYONUMUZ

Şeffaf, katılımcı, verimli, sosyal sorumluluk sahibi, adil bir belediye yönetimi vizyonu ile hareket ederek, kent gelişimini ve kent halkının yaşam seviyesini arttırmak; öncü ve örnek bir belediye olabilmek için hizmetlerimizi yürütmekteyiz.Bu günün ihtiyaçlarının yanı sıra gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılayabilme imkânından ödün vermeksizin; Sanayi , tarım ,Tarih, Kültür, Turizm açısından ve Belediyecilik anlayışı ile  örnek , gelişen ve kalkınan  Pazaryeri ilçesini oluşturmaktır

Belediye Yazılımı: Piksel Reklam © Tüm Hakları Saklıdır.