YIKILACAK DERECEDE YAPI TEBLİGATI

T.C.

PAZARYERİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

YIKILACAK DERECEDE TEHLİKELİ YAPI TEBLİGATI

Sayı     : 38578976-952.05.02-174/494

Yapı  Sahibi  Adı  ve  Soyadı    : Mehmet IŞIK

Adresi    : Esenevler mahallesi 1.elçi sokak no:2/3 Yıldırım/Bursa

Yapının Durumu   : Avlulu Ahşap Ev ve Müştemilatı

Yapının  Açık  Adresi  : Doğanlar mahallesi 14.sokak no:3 Pazaryeri/Bilecik

Ada  – Parsel   : 222/3

             İlçemiz imar hudutları içinde 17.07.2019 tarihinde Belediyemize verilen dilekçeye istinaden ve Belediyemiz İmar İşleri ve Zabıta ekiplerince yapılan kontrollerde tehlikeli yapınızın bulunduğu tespit edilmiştir.

             Tespiti yapılan eskimiş kullanılamaz duruma gelmiş yapınızın kamuya zarar vermemesi için; 3194 Sayılı İmar Kanununun 39.Maddesi “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır.

              Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı  % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir.”

            Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.“ gereği tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde yıkılması gereklidir. Yıkılmadığı takdirde Belediyemizce yıkılacak yıkım masrafları % 20 fazlası ile tarafınızdan tahsil edilecektir.

 

Bilgilerinize rica ederim.  

Tebliğ olunur. 22/07/2019                                                                                

Zekiye TEKİN

Belediye Başkanı

İMZALIDIR

                                                                                                                                                    

 

Doğanlar Mahallesi Bursa caddesi No:1/16 Pazaryeri/BİLECİK

Telefon No:(0228)-381 20 05 Faks No(0228) 381 26 16

e-posta:[email protected]

 

Ayrıntılı bilgi için:

Güven YÜKSEL(FEN İŞLERİ TEKNİKERİ)

0549 311 31 11

Cengiz SARI(ZABITA MEMURU)

0543 486 98 47

 

Yapı sahibine tebligat ulaşmadığından ilgili kanun gereği Pazaryeri Belediyesi resmi sitesinde 30 gün süre ile yayınlanacaktır.

08.08.2019 - 06.09.2019

 

 

Önemli Linkler