MECLİS KARARLARI

PAZARYERİ BELEDİYESİ MART 2018 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Pazaryeri Belediyesi Meclis Toplantısı, Meclis üyelerimizin katılımıyla Belediye Başkanımız  Muzaffer Yalçın başkanlığında yapıldı.


Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda, 6  gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, denetim raporları, imar komisyonu raporu, BEBKA'dan alınacak hibenin, et aracının kabulü, ticaret ve kültür merkezindeki iş yerlerinin satışına esas metrekare fiyatları görüşüldü.

Yalçın, alınan kararların ilçe için hayırlı olmasını dileyerek, meclis üyelerine teşekkür etti.

 

        1-     T.C.Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2017     
Yılı   Kırsalda  Ekonomik  Kalkınma  Mali  Destek  Programı kapsamında kurum/kuruluşumuz     
adına "Pazaryeri Kırsalında Ürün Toplama Merkezi Kurularak Tarımsal Ürünlerin Pazarlama    
İmkanlarının Arttırılması"  başlıklı  bir proje  başvurusu  sunulmasına ve  başvurunun  başarılı    
olması   durumunda   projenin   uygulanmasına,   sunulan   projeye   ilişkin   olarak     kurum /    
kuruluşumuzu  temsile, ilzama ve projeye ilişkin belgeleri imzalamaya " 18865570538 " T.C.    
kimlik numaralı "Muzaffer YALÇIN"ın yetkili kılınmasına  oybirliği ile karar verildi.      
                     
                     
        2-     T.C.Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2017     
Yılı   Kırsalda  Ekonomik  Kalkınma  Mali  Destek  Programı kapsamında kurum/kuruluşumuz     
adına"Pazaryeri Kırsalında Bosna Çeşmesi yapılarak Turizmin geliştirilmesine katkı sağlamak"    
başlıklı bir proje  başvurusu  sunulmasına ve başvurunun  başarılı olması durumunda projenin    
uygulanmasına,   sunulan   projeye   ilişkin   olarak     kurum / kuruluşumuzu temsile,ilzama ve     
projeye ilişkin belgeleri imzalamaya "18865570538 "T.C kimlik numaralı "Muzaffer YALÇIN"ın    
yetkili kılınmasına  oybirliği ile karar verildi.            
                     
       3-  Pazaryeri  Belediyesi  Ticaret  ve Kültür  Merkezi binasındaki işyerlerinin satışına esas     
olmak üzere m2 birim fiyatının  belirlenmesi için Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine    
oybirliği ile karar verildi.                
                     
                     
               Belediye  Meclisinin  02.02.2018  tarih  ve 13 sayılı  kararı ile  İmar Komisyonuna sevk     
  edilen  Gülten  BELER'in  vermiş  olduğu dilekçe deki Çarşı Mahallesi  359 ada 6 nolu parselin  
  Planlı   Alanlar   İmar    Yönetmeliğinin  23.  Maddesinin  b   fıkrasında   belirtilen  "Yan   bahçe    
  mesafesi  en  az  3,00  metredir " ve  ç  fıkrasında "Yan ve arka bahçe mesafeleri; tabii veya    
  tesviye   edilmiş    zeminin   üzerinde   kalan   bodrum   katları  da  dahil, dörtten   fazla  katlı     
  binalarda  4    katın  üzerindeki  her  kat   için  0,50   metre  artırılır "  denilmektedir. İlçemiz     
  Revizyon  İmar  Planının  onay   tarihi   08.09.2016  tarihli  olup  ilgili  parsel  ve  çevresindeki    
  bütün  alanlar  imar  planında  ayrık  nizam  ve bahçeli sistem (ön bahçe 5, yan bahçeler 3'er    
  metre çekme mesafesi)olarak teşekkül etmiştir.İmar planımızın plan notlarının 39.maddede    
  belirtilen  planda   belirtilmeyen   hususlarda   3194  Sayılı  İmar   Kanunu  ve ilgili yönetmelik   
  hükümleri   geçerlidir   denildiğinden  ilgili   parselin  yapı   nizam  şekli  bahçeli  olup  (ön bahçe 5,  
  yan   bahçeler  3' er  metre   çekme   mesafesi)   planda  belirtilmiştir.  Yönetmelikte    belirtilen  23.  
  Maddenin b  fıkrası  dışına  çıkılamayacağından  dolayı   ilgili  parselin  yapı nizamının  Gülten   
  BELER'in dilekçesinde belirtildiği şekilde plan tadilatı yapılmasının uygun olmadığına oybirliği  
  ile karar verildi.                
                     
                     
           4-     5393 Sayılı Kanunun 85.maddesi ile 237 Sayılı Taşıt Kanunun  bazı maddeleri    
  değiştirilmiştir.237 Sayılı Taşıt Kanununun değiştirilen hükmü gereği;        
                   Şeker Petrol Ür.Turizm Taş.San.Tic.A.Ş.  tarafından  Belediyemize  şartsız  olarak      
  2007   model  ISUZU  marka  NNANKR55N02006109  şase   nolu,  4JB1468625  motor  nolu     
  11  EE 415   plakalı  Frigorifik  Kasalı  kamyonet   Belediyemiz  Mezbahasında et  taşıma  aracı      
  olarak kullanılmak üzere şartsız hibe edilen aracın Belediye Meclisince kabul edilmesine oybirliği    
  ile karar verildi.                
                     
                     
                     
                     
                     
                     
5- 13 Temmuz  2005  tarih  ve  25874  sayılı  resmi   gazetede    yayınlanarak       
yürürlüğe  giren 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince, Belediye Meclisinin      
05.01.2018  tarih  ve 1  nolu  kararı ile seçilen  Denetim  Komisyonu  üyelerince   Belediyenin      
2017   yılı  gelir  ve  giderleri  ile  Mali Hizmetlerin  inceleme  ve  denetim  sonucu düzenlemiş      
oldukları 26.02.2018 tarihli rapor Belediye Meclisine sunularak bilgi  verilmiştir.        
                     
                     
    6-    Belediye Meclisinin 07.07.2017 tarih ve 52 sayılı kararı gereği;İlçemizde tehlikeli yapıların     
  tespit  edilmesi  amacıyla gezilen ve ekte  tapu bilgileri olan Yeni  Mahalle  Bahattin  ŞEKER     
  Caddesi 279 ada 3 parselin metruk olduğu ve tehlike arzettiğinden yıkılması gerektiğine      
  oybirliği ile karar verildi.              
                     
                     
 

Önemli Linkler