MECLİS KARARLARI

2018 YILININ İLK MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Pazaryeri Belediyesi 2017 Aralık Ayı

Son Olağan Toplantısı

 

 Pazaryeri Belediye Meclisi’nin2018 Ocak ayı  olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda, Belediye Başkanımız Muzaffer Yalçın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 10 gündem maddesi görüşüldü.

 

 

MECLİS  TOPLANTI  GÜNDEMİ

 

08.12.2017

 

 

 

G  Ü  N  D  E  M                            :

 

1- Açılış ve Yoklama 

2-Denetim komisyonu seçimi

3- Mevsimlik işçi çalıştırılmasının görüşülmesi

4-2018 yılı meclis tatilinin görüşülmesi

5- Kısmi, zamanlı avukat çalıştırılması ve ücretinin görüşülmesi

6- Tam zamanlı sözleşmeli veteriner ve tekniker çalıştırılmasının görüşülmesi 

7- İmar komisyonu raporunun görüşülmesi

9- Dilek ve Temenniler

   10- Kapanış.

       
                     
3-      12.01.2008 Gün ve 26754 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli     
  İdare Birlikleri Norm Kadro İlkeve Standartlarına İlişkinYönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair     
  Yönetmeliğin1.Maddesi gereğince;Belediyeler ve Mahalli İdare Birliklerinde kullanılacak geçici iş     
  pozisyonları  bu  kurum ve  kuruluşlar  için  norm  kadro standartları cetvellerinde belirlenen memur norm     
  kadro standardı  toplamının  yüzde  yirmisini  geçmemek  üzere  bulunacak sayının  yuvarlanması ve  tam     
  yıl  esasına  göre  hesaplanması  sonucu adam/ ay  sayısına göre  meclis  tarafından  yıllık olarak belirlenir.    
   Oranların  hesaplanmasında sonucun tam sayı çıkmaması durumunda bulunan rakam kendinden büyük en     
  yakın tam sayıya yuvarlanarak geçici iş pozisyonu sayısı tespit edilir."  Denilmektedir. Belediyemizin Memur     
  Norm Kadro Standardı 53’tür. 53 kadronun %20’sine tekabül eden 132  (11 x12=132) adam/ay şeklinde     
  Geçici İş Pozisyonunun, 2018 Mali Yılı için onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.      
                     
         
                     
 1-           Belediyemiz  Meclis  üyelerinden  H.İbrahim YANİÇ,Süleyman KAHRAMAN,Recep      
 AKTAŞ'ın  vermiş oldukları  önergenin  gündeme alınmasına oybirliği  ile karar verildi.      
                     
                     
  2- 5393  Sayılı  Belediye  Kanunun  25. maddesinin 1. fıkrası gereğince Denetim
       Komisyonu  Üyeliği  seçimi  için  yapılan gizli  oylama açık  tasnif  neticesinde  AK Parti'den     
       Halil İbrahim YANİÇ 10 oy, Şakir  FİLİZLİ  9  oy,  M.H.P.'den  Nasıf  ÖZEL'in 10 oy aldıkları    
      görülerek Denetim Komisyonu Üyeliğine seçilmişlerdir.        
                     
   

 

3-      12.01.2008 Gün ve 26754 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli     
  İdare Birlikleri Norm Kadro İlkeve Standartlarına İlişkinYönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair     
  Yönetmeliğin1.Maddesi gereğince;Belediyeler ve Mahalli İdare Birliklerinde kullanılacak geçici iş     
  pozisyonları  bu  kurum ve  kuruluşlar  için  norm  kadro standartları cetvellerinde belirlenen memur norm     
  kadro standardı  toplamının  yüzde  yirmisini  geçmemek  üzere  bulunacak sayının  yuvarlanması ve  tam     
  yıl  esasına  göre  hesaplanması  sonucu adam/ ay  sayısına göre  meclis  tarafından  yıllık olarak belirlenir.    
   Oranların  hesaplanmasında sonucun tam sayı çıkmaması durumunda bulunan rakam kendinden büyük en     
  yakın tam sayıya yuvarlanarak geçici iş pozisyonu sayısı tespit edilir."  Denilmektedir. Belediyemizin Memur     
  Norm Kadro Standardı 53’tür. 53 kadronun %20’sine tekabül eden 132  (11 x12=132) adam/ay şeklinde     
 

Geçici İş Pozisyonunun, 2018 Mali Yılı için onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

 
4- Belediye    Meclisinin     tatil    döneminin,     belirlenmesi    için     yapılan      
oylama    neticesinde , HAZİRAN    ayında    Belediye    Meclisinin    1  ay   süre   ile    tatil      

edilmesine  oybirliği   ile  karar  verildi.

     
   
             
   
               
5- 5393 Sayılı Belediye  Kanununun 49.maddesi gereği Avukat Erdinç TAŞKAZAN'ın    
  2018 Yılı içerisinde kısmi zamanlı olarak çalıştırılmasına,ücretinin 01.01.2018-31.12.2018      
  döneminde  geçerli olmak  üzere 5393 Sayılı Kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli    
  personelin unvan bazında kısmi zamanlı net ücret tavanından 2018 bütçe kararnamesinde      
  yayımlanan (1) sayılı cetvele göre ödenmesine oybirliği ile karar verildi.    
6-          5393 Sayılı Belediye  Kanununun 49.maddesi gereği Veteriner ve Tekniker'in 2018       
  Yılı içerisinde Tam  Zamanlı olarak  çalıştırılmalarına,ücretlerinin  01.01.2018-31.12.2018       
  döneminde geçerli olmak üzere 5393 Sayılı Kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli      
  personellere net 1.750,00TL+2018 bütçe kararnamesinde  yayımlanan (2) sayılı cetvelde      
 

belirlenen ek ödeme oran ve tutarlarındaki ücretin ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

7-  Belediye Meclisinin 08.12.2017 tarih ve 92 nolu kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen,
Dereboğaz Camii Yaşatma Derneği Başkanlığının  23.11.2017 tarihinde vermiş oldukları 
dilekçe incelendi;               
       270  ada 1 ve 7 parseldeki  binanın metruk ve  tehlike arz ettiğinden yıkılmasına oybiriliği
ile karar verildi.              
                 
8-     5393  sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesi b bendi uyarınca  Pazaryeri Belediyesi
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumluluklarını,çalışma usul ve esaslarını  
teşkilat   yapısını,  hukuki   statüsünü  belirlemek  ve   hizmetlerin   daha  etkin  ve  verimli   
yürütülmesini  sağlamak  amacıyla  hazırlanan  yönetmelik  taslağının  aynen kabulüne ve   

gereği yapılmak üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine oybirliği ile karar verildi.

9-      Meclis  Üyeleri H.İbrahim YANİÇ, Recep  AKTAŞ, Süleyman   KAHRAMAN'ın  vermiş 
oldukları  önerge ile gündeme alınan;          
    15.08.2014 tarih ve 40 Saylı Meclis Kararı ile kabul edilen Pazaryeri Belediyesi Zabıta 
Yönetmeliğine;  Belediye  Başkanlığımızdan  "Lpg  Tüp  Satışı  İrtibat  Bürosu  ruhsatı alan  
işyerlerinde hertürlü ağırlıkta Lpg tüpü bulundurulması yasak olup,perakende satış yerleri  
ile  bunların  varsa tüp  depolamak  için kullandığı  yerlerde  işyerlerine giren ve çıkanların  
tespiti  amacıyla  gerekli  kamera  kayıt sisteminin de kurulması" maddesinin eklenmesine   
oybirliği ile karar verildi.            
 

 

Dilek ve temennilerden sonra toplantı sona erdi.

             
 

 

   

 

Önemli Linkler