Hakkımızda

Hakkımızda

HAKKIMIZDA

PAZARYERİ  BELEDİYE  BAŞKANLIĞI

 

TARİHİ  GELİŞİM :

 

                        Pazaryeri   İlçesinde   ilk  toplu  iskan  1373  yılında   yapılmıştır. İskan   sırasında  Kayı     boyuna    mensup   aileler,    bugünkü   İlçe   merkezine   4  Km.   uzaklıktaki    Doğanlar  mevkiine  yerleşmişlerdir.

                        Osmanlılar  döneminde  ticaret  yolu  üzerinde bulunan ilçede Kara  Mustafa  Paşa İran  seferi  sırasında  bir  cami  yaptırmış  ise de  bu  cami  Yunan  işgalinde  yıkılmıştır.

                        Pazaryeri  1885  yılında   Pazarcık adı  ile  Ertuğrul  Livası  merkez  kazasının  bir  Nahiyesi  idi. 1924  yılında  Bilecik  ili  kurulduğu  zaman, Pazarcık  bu ilin bir bucağı olmuş ve 1953 yılında  da  ilçe  haline  getirilmiştir.

                        Kurtuluş  savaşında  Yunan  işgaline  uğrayan  Pazaryeri,  bu  işgal   sırasında  üç  defa yıkılmıştır. Büyük taarruzdan sonra 5 Eylül 1922 tarihinde Yunan işgalinden kurtarılmıştır.

                      Yerleşim sırasıyla aşağıda gösterilen  şekilde olmuştur.

                      Doğanlar Mahallesi.

                      Dereboğaz  Mahallesi

                      Çarşı Mahallesi

                      Yeni Mahalle

                      Yüzbaşı Mahallesi

                      Beşikli Mahallesi

 

                       2015  Yılı  nüfus  sayımına  göre  İlçe  nüfusu  6.617  kişidir.         

 

BELEDİYE TEŞKİLATININ KURULUŞU  :

 

                      Belediye  Teşkilatı  1918  yılında  kurulmuş  olup, evveliyatı  bilinmemekle birlikte

 İlçemizde    Belediye    Başkanlığı   yapmış  olan   Belediye   Başkanları   isim   listesi    aşağıya çıkarılmıştır.

ADI    SOYADI      LAKABI :                                              BAŞKANLIK YAPTIĞI YILLAR :

Hacı  Ali  Hasan  Bey                                                                       01.11.1922  -  01.01.1926

Molla  Mustafa  Bey  (HEKİMOĞLU)                                           01.01.1926  -  01.11.1930

Hacı  Beylerin  Mustafa  Bey  (ÖZBAY)                                        01.11.1930  -  01.11.1934

Recep  CEYLAN                                                                             01.11.1934  -  05.11.1942

Hüseyin   DEMİREL                                                                       05.11.1942  -  01.06.1946

Recep   CEYLAN                                                                            01.06.1946  -  09.09.1950  

Kemal   GÜMÜŞ                                                                              09.09.1950  -  01.06.1960

Doğan  BEYKO  (KAYMAKAM)                                                 01.06.1960  -  11.12.1961

Halim  KOÇER  (KAYMAKAM)                                                   13.12.1961  -  14.12.1962 

Nihat  ÖZTEKMEN  (KAYMAKAM)                                           15.12.1962  -  16.12.1963

Kemal  GÜMÜŞ                                                                               16.12.1963  -  01.06.1968 

Mehmet   UĞURLU                                                                        01.06.1968  -  01.10.1973

İsmail  KIRDA                                                                                 01.03.1974  -  13.12.1977   

Mehmet  KÜÇÜK                                                                            14.12.1977  -  08.11.1979

İsmail  KIRDA                                                                                 14.01.1978  -  12.09.1980

Nuri  ÇELİK  (NÜFUS MÜDÜRÜ)                                               23.09.1980  -  13.04.1982

Ahmet  OĞUZ  (EMK.KD.BİNBAŞI)                                           13.04.1982  -  11.04.1983

Ömer  KALYONCU  (EMK.ÖĞRETMEN)                                   11.04.1983  -  03.02.1984

Zeki  CEYLAN                                                                                03.02.1984  -  26.03.1984

Ahmet  OĞUZ                                                                                 26.03.1984  -  26.03.1989

Hikmet  ÖZTÜRK                                                                           26.03.1989  -  26.03.1994

Kadir  METE                                                                                    26.03.1994  -  28.03.2004

Hikmet  ÖZTÜRK                                                                           30.03.2004   - 29 .03.2009

Muzaffer YALÇIN                                                                          30.03.2009   - 30.03.2014

Muzaffer YALÇIN                                                                                      31.03.20104

 

 

           

1.  KURULUŞUN   GENEL  TANIMI   :

 

a )     Görevleri    :

 

 Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

 

            a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

 

            b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

 

            Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.

            Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

            Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

            Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı Belediye sınırlarını kapsar.

            Belediye Meclisinin kararı ile mücavir alanlara da Belediye hizmetleri götürülebilir.

            4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

 

 

 

b )     Teşkilat   Yapısı    :

 

         Belediye   teşkilatı  ;

            Yazı  İşleri  ,   Mali  Hizmetler ,  Fen  İşleri   ve  Zabıta  birimlerinden  oluşur .  

 

MİSYONUMUZ

Belediyeler  halkın yerel mahiyette medeni ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamakla görevli kurumlar olarak tanımlamakta ise de, Belediyelerin ne yetkileri, ne de kaynakları kendini yönetmeye yeterli değildir. Buna rağmen belediyemizi disiplinli bütçe kontrolü ve lüksten uzak tasarruf ilkeleri ile ilçede en iyi hizmeti vermek için çaba sarf etmekteyiz. Gerek bütçede gerekse yönetimde Yasalar çerçevesinde oturtulan disiplinli sistem ile hizmetler halkımızın ayağına götürülmekte ve bu hizmetler yapılırken kişilerin çıkara dayalı istekleri değil toplumun yararlanacağı hizmetler yürütülmektedir. Yapılan hizmetlerde Hükümetimizde yer alan değerli büyüklerimizin  katkısı büyüktür. halkımızın desteği , meclis üyelerimiz ve personellerimizin fedakâr çabaları ile güzel ilçemiz Pazaryeri hak ettiği hizmetlere kavuşturulmaktadır.

VİZYONUMUZ

Şeffaf, katılımcı, verimli, sosyal sorumluluk sahibi, adil bir belediye yönetimi vizyonu ile hareket ederek, kent gelişimini ve kent halkının yaşam seviyesini arttırmak; öncü ve örnek bir belediye olabilmek için hizmetlerimizi yürütmekteyiz.Bu günün ihtiyaçlarının yanı sıra gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılayabilme imkânından ödün vermeksizin; Sanayi , tarım ,Tarih, Kültür, Turizm açısından ve Belediyecilik anlayışı ile  örnek , gelişen ve kalkınan  Pazaryeri ilçesini oluşturmaktır

Önemli Linkler